Opći akti knjižnice

Statut

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice

Pravilnik o radu

Pravilnik o arhivskom i registraturnom gradivu

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Strateški plan knjižnice

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o primjeni opće odredbe o zaštiti podataka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

 

Godišnja izvješća