Natječaji

UR BROJ:63/02-2018
Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) članka 18. Statuta Gradske knjižnice Makarska (Glasnik Grada Makarska, br. 22/17) i članka 10. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Upravno vijeće Gradske knjižnice Makarska raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos.
Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
– spremačica/dostavljačica – 1 izvršiteljica /izvršitelj s punim radnim vremenom.

Uvjeti:
– Niža stručna sprema
– Poželjno radno iskustvo na poslovima spremačice
Opis poslova:
– briga o čistoći i urednosti knjižničnog prostora, knjiga i ostalog inventara
– održavanje tehničkih pomagača za čišćenje
– donošenje pošte i periodike
– obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz procesa rada, u skladu sa stručnom spremom
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis;
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik osobne iskaznice ili domovnicu);
– uvjerenje o stručnoj spremi (svjedodžba)
– dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
Kandidat koji ostvaruje prvo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske ( https://branitelji.gov.hr/ )
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Informacija o natječaju bit će objavljena na web stranici Gradske knjižnice Makarska (www.gradska-knjiznica-makarska.hr) . Prijave na natječaj se podnose na adresu: Gradska knjižnica Makarska, Marineta 16 , 21300 Makarska, s naznakom: »Ne otvaraj – prijava na natječaj za radno mjesto.«
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Obavijest o ishodu natječaja bit će dostavljena kandidatima u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon izbora kandidata za radno mjesto spremačica/dostavljačica odnosno najkasnije 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Upravno vijeće Gradske knjižnice Makarska
Predsjednica Petra Markotić, prof.

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje: Natječaj – spremačica

Obavijest o natječaju: Rezultat natječaja